577ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δείτε εδώ την εξουσιοδότηση

Προς: Όλα τα σωματεία που ανήκουν

στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας, το οποίο είναι νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με Α.Μ. 1471 και, ειδικότερα, των άρθρων 10, 11, 12, 14, 16, 25 και 28 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν σήμερα και ειδικότερα των άρθρων 12 και 14 του ως άνω Νόμου, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

3. Την από 12-05-2022 (συνεδρίαση 58η) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ετην Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ώρα 19.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:1.- Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων. Έλεγχος απαρτίας.

2.- Εκλογή δύο γραμματέων – πρακτικογράφων.

3.- Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

4.- Ανάγνωση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός απολογισμός) περιόδου από

14-05-2021 μέχρι 11-05-2022.

5.- Ανάγνωση και επικύρωση ισολογισμού έτους 2021 και οικονομικού απολογισμού περιόδου από 01-01-

2021 μέχρι 31-12-2021 και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.

6.- Έγκριση του προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας για το έτος 2023.

7.- Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Μ.

που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της.Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας του Covid 19, είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Σ.Μ. δύναται με απόφασή της, που θα γνωστοποιηθεί προς όλα τα μέλη της, να ορίσει τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τη χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων (ΚΥΑ οικ. 72664/2021 - ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021).Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της πλειοψηφίας του πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των εκπροσώπων των σωματείων - μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Της Ε.Π.Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ